Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425
Kenderov Profile Page
Kenderov
main information
Lyubomir KENDEROV, PhD
hydrobiologist, stygobiologist
Department of General and Applied Hydrobiology, Biology Faculty, Sofia University

scientific interests

1. ecology of groundwaters and hyporheic zone
2. bioindication of pollution on groundwaters
3. taxonomy and ecology of groundwater high crustaceans
4. taxonomy and ecology of Amphipora (Crustacea)
5. river ecosystems
stygobiology, Amphipoda, groundwater, bioindication
SCUBA Diving
Sailing
Astronomy
Photography

scientific info

1. Топалова, Я., Й. Тодорова, И. Рибарова, Л. Кендеров. 2005. Биоразнообразие в микробиалния сегмент на системата «вода-седимент» на река Искър. В: ''Биоразнообразие, екосистеми, глобални промени”- Първа национална научна конференция по екология, 4-5 ноември 2004, София. Сборник доклади. 331-338.
2. Топалова, Я., И. Рибарова, Д. Първанов, Й. Тодорова, Л. Кендеров. 2005. Оценка на водното качество на река Искър в участъка гр. Своге – гр. Елисейна през постпреватизационния период. Първа национална конференция “BULAQUA 2005”, 7-10 юни, София. Сборник доклади. 224- 233.
3. Топалова, Я., И. Янева, Д. Първанов, Й. Тодорова, Л. Кендеров. 2005. Критични точки в замърсяването на р. Искър в участъка на бъдещата каскада “Среден Искър” /Прокопаник-Елисейна/. Материали от Втори Българо- Австрийски семинар по Водно инженерство и Околна среда, 27-28 октомври, София.
4. Първанов, Д., Я. Топалова, Й. Тодорова, Л. Кендеров. 2006. Изменения във водното качество на река Искър в резултат от наводненията през 2005 год. Екологично инженерство и опазване на околната. 3-4. 76-83.
5. Кендеров, Л. 2007. Характеристика на дънните седименти от хипореала на река Искър. Екологично инженерство и опазване на околната среда. 1. 4 – 12.
6. Кендеров, Л., Й. Тодорова, Е. Узунова. 2011 (под печат) Нов модел за провеждане на лятни учебни практики по хидробиология в СУ, балакавърска степена на обучение. Възможност за въвеждане и в средното образование. IV национална конференция „Биологично образование, Ловеч 11- 12. 11. 2010. Сборник доклади.
7. Kenderov, L., A. Apostolov. 2008. Composition and structure of hyporheal crustacean complex of Iskar river valley in different environmental conditions. Natura Montenegrina. Podgorica. 7 (2). 145 – 167.
8. Kenderov, L., I. Yaneva, M. Pavlova. 2008. Ecological assessment of the upper stretch of Iskar river, based on selected biological parameters in conformity with wаter frame directive 2000/60/EU. Acta zoologica bulgariaca. 2. 275 – 288.
9. Kenderov, L., I. Yaneva. 2009. Ecological characteristics of the Iskar River catchment. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 23 (SE). 276 – 280.
10. Moskova G., Y. Uzunov, I. Yaneva, St. Stoichev , Y. Vidinova, V. Tyufekchieva, L. Kenderov. 2009. Species Content and Distribution of the Macrozoobenthos along Rilska River, South-West Bulgaria. Bioautomation, 2009, 13 (4), 231-238
11. Kenderov, L., G. Georgieva, M. Pavlova. 2010. Hydrobiological characteristics of Zheleznishka River (Vitosha Mountain). Младежка научна конференция „Климентови Дни“ 22- 23 ноември 2010г. ISBN: 978-954-397-019-3. Сб. Статии. стр. 22- 26.
12. Parvanov, D., Y. Topalova, L. Kenderov. 2008. Iskar river: heavy metals in waters, sediments and hyporheic zone. Ecological engineering and Environment Protection. 4. 4 – 11.


- участие в конференции с постери, чиито материали (абстракти) са отпечатани в сборници от конференции -

1. Trichkova, T., V. Tyufekchieva, L. Kenderov, Z. Hubenov, I. Botev, D. Kozuharov, Y. Presolska, Y. Uzunov, S. Stoichev, S. Cheshmedjiev. 2010. Diversity of benthic macroinvertebrates in relation to environmental parameters in reservoirs, Danube basin, North-West Bulgaria” в 38th IAD Conference: “Large River Basins: Danube meets Elbe. Challenges - Strategies – Solutions”. 22-25 юни 2010 г., Dresden, Germany (отпечатан абстракт, http://www.iad-dresden-2010.de)

2. Tyufekchieva V., Y. Vidinova, I. Botev, T. Trichkova, L. Kenderov, D. Kozuharov, Y. Uzunov, Z. Hubenov, S. Stoichev . Preliminary data on benthic macroinvertebrate communities in the reservoirs Koprinka and Zhrebchevo (Aegean sea river basin, South Bulgaria)., IV ISEM – The Book of Abstracts and Programme; 6 - 10 октомври 2010, Budva, Montenegro, ISBN 978-86-908743-3-0

3. Kenderov, L., V. Pesic. Dynamics in composition, distribution and abundance if hyporheic water mites according to variable environmental conditions in the different sections of Iskar River Catchment. IV ISEM – The Book of Abstracts and Programme; 6 - 10 октомври 2010, Budva, Montenegro, ISBN 978-86-908743-3-0
1. Състав, разпределение и трансфер на хипорейните биоценози във връзка с екологичното състояние на река Искър», спонсориран от ФНИ, МОН, УБ 11/2003
Управление на самопречиствателните процеси в ключов участък от река Искър чрез анализ на биоразнообразието в микробния сегмент», спонсориран от СУ, Проект №74/2008
2. Оценка и управление на инвазията на мидите от род Dreissena във водните басейни в България (2009-1012 г.), финансиране от ФНИ-МОМН, ДО 02-283/08, ръководител: ст.н.с. II ст., д-р И. Пандурски
3. Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б) (2009-2010), финансиране по Оперативна Програма „Околна Среда”, ос I Води, ръководител: Консорциум за биомониторинг
4. Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р. България (2009-2010), финансиране по Оперативна Програма „Околна Среда”, ос I Води, ръководител: Консорциум за биомониторинг
5. 11 годишен мониторинг при строежа и експлоатацията на каскада от девет мини ВЕЦ-а – Среден Искър (2005-2016). Финансиране от Община Своге и Петровила груп- Италия. Ръководител: доц. д-р Р. Николаева, УАСГ.
6. Определяне на праговете на замърсяване на подземните води и разработване на класификационна система за химичното състояние на подземните водни тела. финансиране по Оперативна Програма „Околна Среда”, ос I Води, ръководител: консорциум Европроект, инж. доц. д-р П. Пенчев, МГУ.
7. Екологично моделиране на водопречиствателните процеси в критични зони от горното поречие на р. Искър. Ръководител: проф. д-р Яна Топалова, БФ, СУ. Финансира се от ФНИ, МОНМ
Участие в конференции:

ISEM – III. Montenegro 2008 - Трета международна конференция на еколозите в Черна Гора. Котор, 6- 8 октомври 2008г.
XI Юбилейна научна конференция с международно участие “Биологията – традиции и предизвикателства”, 120 години академично образование в България, 45 години Биологически факултет на СУ. София, БФ, 27- 29 май 2009г.
ISEM – IV. Montenegro 2011 - Четвърта международна конференция на еколозите в Черна Гора. Будва, 6- 10 котомври 2010г.
Младежка научна конференция “Климентови дни” - Биологически факултет на СУ, 26-27 ноем. 2010г.
IV национална конференция „Биологично образование“ Ловеч, 11 – 12 ноември 2010г.

activities

1. Bulgarian National Assotiation of Underdwater Activities (BNAUA)
Българска асоциация по подводна дейност
2. Union of Bulgarian Biologists (UBB)
Съюз на българските биолози
3. American Society of Limnology and Oceanography (ASLO)
Американско общество за лимнология и океанография
4. The Crustacean Society
Общество за ракообразните
5. North American Benthological Society (NABS)
Северноамериканско бентосологично общество
6. International Association for Danube Research (IAD)
Международна асоциация за изследване на река Дунав
7. Bulgarian Groundwaters Associacion (BGWA)
Българска Асоциация по подземни води
Преподавателска дейност в БФ на СУ, Катедра по обща и приложна хидробиология:
1. Водене на упражнения по Хидробиология
2. Упражнения по Сапробиология и хидробиологичен мониторинг за магистърските програми в Катедрата
3. Практически теренни упражнения по Учебна практика по Хидробиология
-no info-
Хидробиологичен институт, Охрид, Македония
-no info-

skills

-no info-
-no info-
-no info-

contacts

Biology Faculty, Sofia University
Bulgaria
Sofia 1164
Dragan Tsankov blvd, 8
-no info-
...
hydrobiology-bg.com

AJAX Search Users


CB Login

Lybrary stats

The download archive contains currently 255 downloads in 38 categories. To date, these have been downloaded 105756 times.

JoomGallery Treeview

Кой е на линия

We have 6 guests online
Hydrobiology Society, Bulgaria >>> Copyright: Lyubomir Kenderov, 2008- 2011 ©